Odpočet činnosti poslanca za roky 2010 - 2023

Vážení občania – Košičania,
v komunálnych voľbách v roku 2010 mi bola prejavená dôvera občanmi sídliska Ťahanovce, za ktorú voličom ďakujem a snažím sa podľa svojich možností, schopností a presvedčenia svoju činnosť vykonávať nielen v súlade s platnou legislatívou, teda plniť si nielen svoje poslanecké povinnosti, ale najmä riešiť každodenné problémy našich obyvateľov, pomáhať im a snažím sa najmä veci vyriešiť a to nielen na Sídlisku Ťahanovce, ale aj v celom meste Košice podľa zásady, že všetko sa dá... treba chcieť a nie vopred veci vzdať!

Zásadné úspechy a činnosti, na ktorých som sa aktívne zúčastnil, prípadne ich doriešil, či inicioval ich realizovanie a pod.:

 1. Živé ploty na Viedenskej ulici v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach.
 2. Preloženie kontajneroviska na Aténskej č.17.
 3. Odtokový kanál pre dážďovú vodu na Aténskej č.25.
 4. Renovácia schodísk: pri ZŠ Bruselská, Aténska, Viedenská, pri Pošte 13 a v súčasnosti pri MŠ Čínska.
 5. Zabezpečenie realizácie prístrešku autobusovej zastávky MHD - Madridská.
 6. Zabezpečenie suchého WC pre vodičov MHD na Madridskej - konečná zastávka.
 7. Iniciovanie montáže schránok na psí trus.
 8. Neustále dopyty smerom na samosprávu aj orgány štátu k doriešeniu spáleniska Lagúna na Čínskej ulici - v súčasnosti Lagúna už neexistuje, čím sme vytvorili niekoľko nových parkovacích miest.
 9. Doriešenie výmoľov,výtlkov a renovácie cesty v časti oblúku z Americkej triedy smerom k OD Mila. Dnes už autá so zadnou nápravou do výmoľa plného dážďovej vody nepadajú.
 10. Riešenie MHD - spoj č.18, dnes chodí až po Novú nemocnicu. Pred časom to bolo len po Festivalové námestie.
 11. Som členom rád škôl: MŠ Budapeštianská 1 a 3, ZŠ Bruselská 18 a ZŠ Tomašíkova 31.Týmto školám som pomohol podľa mojich možnosti a schopnosti, čo je možné preukázať stanoviskami aj vedení týchto školských zariadení.
 12. V obci Ťahanovce som v spolupráci s Mestom Košice pomohol zabezpečiť 19 300 eur k rekonštrukcii cesty na Sihoti.
 13. Urgovanie poklopov na kanalizácie v mestskej časti. Osobne ma oslovil otec Patrik Vojtek.
 14. Doriešenie problematiky prevozu sanitným vozidlom zdravotne ťažko postihnutej občianky z Bruselskej 12. Nakoniec po rokovaní s Mestom Košice sa vyznačili aj 3 nové parkovacie miesta.
 15. Aktívne riešenie rómskej otázky: za Metrom, na Demetri, vrátane na Luníku IX.
 16. Iniciatíva opätovného riešenia sídliskového kamerového systému.
 17. Iniciatíva v opätovnom spustení projektu na prevenciu proti kriminalite a vandalizmu.
 18. Organizovanie úspešných brigád na vyzbieranie odpadu a neporiadku v ťahanovskom lese.
 19. Tak, ako každý poslanec a člen samosprávy mám aj zásluhu na vzniku nových detských ihrísk, ktorých po celom sídlisku pribudlo neúrekom.
 20. Vyznačenie čiar na parkovanie. Konečne sa zrealizovali. Roky rokúce som tento problém inicioval a zadával do rozpočtu MČ. Taktiež treba poďakovať celému poslaneckému zboru.
 21. Aktívna účasť na spoločenských podujatiach organizovaných mestskou časťou aj mestom Košice. Sú to športové podujatia - Beh Fit, Ťahanovský beh, stolnotenisový turnaj, šachový turnaj a pod. ale aj podpora športovcov na sídlisku osobnou účasťou na športových podujatiach.
 22. Aktívna práca ako v miestnom, tak aj v mestskom zastupiteľstve (interpelácie, dopyty, rôzne) vrátane dôležitého pripomienkovania niektorých VZN,napr. problematika o vstupe vozidiel do centra mesta.
 23. Aktívna práca v odborných komisiách: Bytová a sociálna, Komisia Dopravy a výstavby.
 24. Operatívna činnosť: Výpadok svetla na ulici, neporiadok pri kontajneroch, vyčistenie odtokového kanála od nánosov blata, ohnutá dopravná značka, nástrek prechodu pre chodcov a pod.
 25. V zimnom období je to častá komunikácia s obchodnou spoločnosťou Kosit, z dôvodu zimnej údržby a dodrživania operatívneho plánu zimnej údržby.
 26. V spolupráci s mestskou políciou úspešné zabezpečenie vysťahovania nelegálne bývajúcich ľudí na území Sadu mládeže - za Metrom a následne riešenie vypratania odpadu z tohto územia.
 27. V spolupráci s Mestom Košice reálne vypratanie neporiadku z územia "Majetkár" privádzač z Prešova do Košíc a zabezpečenie platieb za odpad každej tam žijúcich rodín v sume 31,- euro/rok.
 28. Aktívne riešenie parkovania - Sofijská a Viedenská ulica ( zámer je v súčasnosti na rozhodnutí ÚHA) a zároveň snaha o riešenie zlepšenia parkovania aj v iných častiach sídliska Ťahanovce.
 29. Záujem o renováciu cestného ťahu Ázijská a Americká trieda - dávanie návrhov na postupnú realizáciu renovácie cesty.
 30. Riešenie prepadnutého chodníka na Americkej triede.
 31. Reálna pomoc rodine, ktorej v roku 2013 vyhorel byt na Budapeštianskej ulici.
 32. Riešenie problematiky nevysporiadaných pozemkov pod obytnými domami na sídlisku Ťahanovce.
 33. Súčasné riešenie bezdomovcov na sídlisku. Získanie dokladu totožnosti a ubytovanie v zariadení pre bezdomovcov. Nie vždy bezdomovec chce spolupracovať. Rokovanie s majiteľom obchodnej prevádzky Fresh.
 34. V spolupráci s mestskou a štátnou políciou riešenie negativného javu prostitúcie na Svätoplukovej ulici – na základe dopytu občanov žijúcich v Starom Meste.
 35. Dopyty k riešeniu problematiky uzamykania kontajnerov a pôsobenia cyklohliadok Mestskej polície na sídlisku Ťahanovce.
 36. Súčinnosť pri riešení zabezpečenia osvetlenia futbalového ihriska - ZŠ Bruselská.
 37. Riešenie problematiky podozrenia z nelegálneho odberu pohonných hmôt v priestoroch DPMK, a.s. z titulu člena Dozornej rady tohto mestského podniku.
 38. Predloženie dodatku č.2 k VZN č.4/2009 o čistote a verejnom poriadku.
 39. Riešenie problematiky vyčistenia odvodňovacieho rigola nad Hanojskou ulicou.
 40. Doriešenie odstaveného motorového vozidla - Felícia bez platnej STK a emisnej kontroly (pred Helsinskou č.9).
 41. Urgencia na VVaK (vodárne), aby vykonali terénne úpravy po výkopových prácach na Európskej triede a Berlínskej ulici.
 42. Realizácia zábrany proti pádu detí z múra pri MŠ Budapeštianska 3
 43. Vyčistenie rigola pod ťahanovským lesom
 44. Zabezpečenie vysprávok ciest na sídlisku Ťahanovce a v meste Košice
 45. Operatívne činnosti na sídlisku Ťahanovce (výmeny pieskov v pieskoviskách, úprava Zelene, atď.)
 46. Riešenie renovácie cesty pri Poliklinike Terasa – pohotovosť (zrealizované)
 47. Renovácia schodísk na sídlisku Ťahanovce (Aténska , Viedenská, Helsinská a Austrálska trieda).
 48. Zabezpečenie dopravného zrkadla na Viedenskej ulici – sídlisko Ťahanovce
 49. Doplnenie smetných košov a schránok na psí trus – sídlisko Ťahanovce
 50. Verejný poriadok a spolupráca s mestom Košice a Mestskou políciou
 51. Oprava lavičiek na zastávkach MHD – sídlisko Ťahanovce
 52. Návrh riešenia vyspravenia cesty od Ťahanovského mosta po prameň Gajdovka
 53. Poslanecká podpora kultúrnych , športových a spoločenských podujatí
 54. Aktívna práca poslanca v komisiách pri miestnom aj mestskom zastupiteľstve
 55. Aktívna práca v radách škôl v meste Košice
 56. Interpelácie a dopyty poslanca (www.tahanovce.net)
 57. Riešenie označovníkov ulíc na sídlisku Ťahanovce
 58. Zabezpečenie doposiaľ 76 novoobnovených parkovacích miest na sídlisku Ťahanovce, Terase po odťahu áut, ktoré nespĺňali zákonné podmienky prevádzky na cestnej komunikácii.
 59. Zabezpečenie renovácie chodníka – havarijný stav ( Bukurešťská 31)
 60. Osobné stretnutia s občanmi sídliska aj mesta Košice a riešenie problémov
 61. Aktívne konanie z pozície poslanca k záchrane Ťahanovského lesa
 62. Časté dopyty poslanca k zriadeniu výbežiska pre psíky – sídlisko Ťahanovce
 63. Účasť na brigádach, cieľom ktorých je čistota okolia sídliska Ťahanovce, KVP, Terasa
 64. Dopyty poslanca k zriadeniu verejnej sídliskovej diskusie
 65. Riešenie problematiky MHD – autobusová preprava
 66. Riešenie nelegálnej skládky odpadu v oblasti Majetkár – sídlisko Ťahanovce
 67. Riešenie diviakov na výzvu občanov v záhradkárskej oblasti pod Furčou (odstrel)
 68. Riešenie problematiky odtekania dážďovej vody z cesty – Goliánová ulica ( Krásna)
 69. Účasť pri riešení záchrany jazera v Krásnej
 70. Darcovstvo krvi
 71. Súčinnosť pri vyspravení poškodených ciest v našom Kraji (okolie Ružína , Obišovce)
 72. Nesúhlas s parkovacou politikou spoločnosti EEI a návrhy na riešenia
 73. Riešenie problematiky výskytu hlodavcov na sídlisku Ťahanovce
 74. Kontrolná činnosť podnikov, vlastníkom resp. spoluvlastníkom ktorých je mesto Košice
 75. Zabezpečenie celosídliskovej zimnej údržby vrátane odvozu nahromadeného komunálneho odpadu spoločnosťou Kosit, a.s.
 76. Riešenie časových intervalov prepravy autobusových spojov na Podhradovej
 77. Vyrokovanie a zabezpečenie termínu realizácie ( júl 2017) renovácia chodníka - Americká trieda ( sídlisko Ťahanovce)
 78. Úspešná petícia proti výstavbe 350 bytov pred obytným domom Klimkovičová ulica párne čísla
 79. Renovácia zastávky MHD Hanojská
 80. Renovácia parkoviska za Hanojskou 5
 81. Doriešenie výtlkov pred OD Klas (bývalá Mila)
 82. Doriešenie parkovania pri OD Lídl - za zastávkou autobusov MHD
 83. Riešenie ciest v správe KSK z pozície poslanca zastupiteľstva KSK ( Kysák - Veľká Lodina, Sokoľany, Malá Vieska - Trebejov)

Ale aj mnohé iné, malé či väčšie pomoci, riešenia a ďalšie aktivity aj pre obyvateľov ostatných mestských častí v meste Košice.

V prípade dotazov, resp. požiadaviek na vysvetlenie, akýchkoľvek problémov obyvateľov mesta Košice, rád odpoviem, prípadne sa budem snažiť promptne vec vybaviť.

Ing. Mgr. Miloš Ihnát
poslanec MZ Mesta Košice a MiZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce