Ciele a vízie

Ako starosta sídliska Ťahanovce:

 1. Spoločne s ostatnými starostami budem presadzovať presun kompetencií z mesta Košice na mestské časti aj s financiami (aspoň na úrovni KVP) zmenou Štatútu mesta.
 2. Obnovím riadnu činnosť Miestneho úradu s cieľom zabezpečiť modernú, efektívnu, transparentnú, kvalitne fungujúcu samosprávu a zriadim verejnú diskusiu dostupnú všetkým občanom.
 3. Parkovanie – zriadenie záchytného parkoviska a vybudovanie garážovo parkovacích komplexov na základe reálnych požiadaviek občanov. Zriadenie zón zákazu státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov v čase 16.00 – 7.00 hod., čím sa zlepší situácia s parkovaním.
 4. Komplexná rekonštrukcia cestných ťahov a to Americkej triedy v celom rozsahu a medziblokových ciest.
 5. Postupná komplexná oprava chodníkov a schodísk po vykonanej pasportizácii.
 6. Vybudovanie aspoň jedného multifunkčného športového ihriska.
 7. Vypracovať koncepciu rozvoja zelene, zabezpečiť výsadbu nových stromov, podporiť starostlivosť o predzáhradky (aj prijatím VZN), kultivovať doterajšiu zeleň. Efektívnejšie využiť Ťahanovský les aj na organizovanie rôznych voľnočasových aktivít.
 8. Zabezpečím rekonštrukciu detských ihrísk a zasadím sa o dobudovanie nových ihrísk na základe koncepcie rozvoja detských ihrísk na sídlisku, odrážajúcej požiadavky obyvateľov.
 9. Kontajneroviská - presadím vhodné riešenie v podobe kombinácie polopodzemných kontajnerov a uzamykateľných klietok.
 10. Riešenie problematiky nelegálne osídlených území – zákonné vypratanie a likvidácia.
 11. Pozemky – snaha o postupné účelové vyporiadanie pozemkov buď formou dlhodobých prenájmov, resp. výkupom a efektívne využitie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice.
 12. Okamžitá úprava pasáže na Americkej triede na modernú a funkčnú zónu pre obyvateľov a návštevníkov nášho sídliska.
 13. Zabezpečenie poriadku a bezpečnosti dobudovaním kamerového systému; aktívna a denná spolupráca so zložkami Mestskej a Štátnej polície.
 14. Organizovanie športových akcií pre mládež a akcií pre matky s deťmi.
 15. Starostlivosť o seniorov žijúcich na sídlisku aj vybudovaním stacionára a kultúrnej miestnosti.
 16. Vybudovanie kynologických parkov s možnosťou aj základných výcvikov na báze dobrovoľníctva.
 17. Prepojenie mestskej časti Sídlisko Ťahanovce a mestskej časti Sídlisko Dargovských hrdinov chodníkom pre peších a cyklistov.
 18. Vybudovanie ďalších výjazdov a vjazdov na sídlisko za účelom zlepšenia dopravnej situácie, neustále apelovanie na vybudovanie električkovej trate na sídlisko.
 19. Získavanie mimorozpočtových prostriedkov najmä z eurofondov pre účely rozvoja mestskej časti.